ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ FYZICKÝCH OSOB

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ FYZICKÝCH OSOB  
Obchodní společnost J.F.C. CZ a.s. (dále také jen jako „Společnost“ nebo „Správce“) tímto poskytuje
svým obchodním partnerům informace o tom, jaké osobní údaje Společnost jako správce zpracovává
o fyzických osobách, se kterými spolupracuje  v rámci své podnikatelské činnosti , k jakým účelům a jak
dlouho  Společnost  tyto  osobní  údaje  v souladu  s platnými  právními  předpisy  zpracovává,  komu  a
z jakého důvodu je může předat, jaká práva fyzickým osobám náleží v souladu s činností Společnosti.  
1.  Správce
Správce, který zpracovává osobní údaje fyzických osob, je obchodní společnost J.F.C. CZ a.s.,
se sídlem Hlinská 579, České Budějovice, IČO 260 76 098, zapsaná v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka č.1377.
 
Telefon:      00420 731 605 967
E-mailová adresa:    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
 
Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.
2.  Vymezení zpracovávaných osobních údajů a účelu, právního důvodu,
způsobu a doby jejich zpracování
Správce zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679
– obecné nařízení o ochraně osobních údajů /dále jen „GDPR“/.  
A. zpracování bez souhlasu
2.1 Nákup zboží a služeb
Zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s nákupem zboží a služeb, je nezbytné
pro splnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, pro plnění zákonných povinností, které nám
ukládají platné právní předpisy, anebo je odůvodněné oprávněnými zájmy naší společnosti. Jedná se
tedy o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje Váš souhlas. Pokud byste nám níže uvedené
údaje neposkytl/a, nemůžeme s Vámi uzavřít kupní smlouvu na zboží anebo smlouvu o poskytnutí
Vámi požadované služby.
Rozsah zpracování osobních údajů:
Správce zpracovává Vaše následující osobní údaje:
•  Vaše identifikační a kontaktní údaje, tedy jméno, příjmení, kontaktní a doručovací poštovní
adresu, telefonické kontakty, e-mailové kontakty, a v případě, že jste podnikající fyzickou
osobu, též Vaši obchodní firmu/název, adresu místa podnikání anebo sídla, identifikační číslo
a daňové identifikační číslo, •  informace o uzavřené smlouvě anebo objednávce (zejména číslo dokladu, datum realizace,
typ a množství zboží/služby, kupní cena, způsob platby, číslo zákazníka, datum a způsob
doručení zboží anebo realizace služby, délka poskytované záruky na zboží/službu),  
•  informace o naší vzájemné komunikaci anebo jiném kontaktu (zejména použitý komunikační
kanál, datum a obsah komunikace),
•  informace související s uplatněnou reklamací zakoupeného zboží/služby (zejména datum
uplatnění reklamace, čísla a data reklamačních dokumentů, popis vytknuté vady, požadovaný
způsob vyřízení reklamace, způsob a datum vyřízení reklamace),
•  platební údaje (např. údaj o zaplacené nebo dlužné částce, číslo účtu apod.).
Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje automatizovaně i manuálně za pomocí vlastních
zaměstnanců anebo smluvních partnerů, kteří všichni jsou vázáni povinností mlčenlivosti a plnění
této povinnosti je důsledně kontrolováno. Naše společnost též zajistila vysoké zabezpečení softwarů
tak, aby nemohlo dojít k úniku dat. Taktéž smluvní zpracovatelé jsou vázáni mlčenlivostí a musí mít
zabezpečení proti úniku dat.   
 
Poskytnuté údaje nejsou a nebudou v žádném případě předmětem rozšiřování nebo sdílení třetím
osobám, s výjimkou subjektů, jejichž pravomoc mít přístup k těmto údajům je uznána zákonem či
úředním rozhodnutím.  
Vaše osobní údaje zpracováváme pro tyto účely:
2.1.1.  uzavření, změna, plnění a případné ukončení smlouvy
V tomto případě musíme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje proto, abychom Vám mohli
předložit cenovou nabídku, abychom mohli vyřídit přijatou objednávku, abychom s Vámi mohli
uzavřít kupní smlouvu anebo smlouvu o dílo (jednání o smlouvě) a abychom byli schopni plnit
povinnosti, ke kterým jsme se zavázali v předmětné smlouvě, anebo které musíme v souvislosti s
uzavřením smlouvy plnit dle platných právních předpisů. Faktury anebo jiné daňové doklady musíme
podle platných právních předpisů archivovat po dobu 10 let od jejich vystavení. Vaše osobní údaje
uchováváme za tímto účelem rovněž v našem informačním systému, a to v zásadě po dobu 4 let ode
dne uplynutí záruční doby poskytované na zboží/službu.  
2.1.2.  vyřizování reklamací
Při uplatnění reklamace na  zboží anebo služby, které jste u nás zakoupil/a, anebo objednal/a, anebo
které nakoupila naše společnost od Vás, budeme zpracovávat Vaše kontaktní a identifikační údaje,
informace o uzavřené smlouvě anebo objednávce, informace o naší vzájemné komunikaci anebo
jiném kontaktu, informace související s uplatněnou reklamací zakoupeného zboží anebo služby a
informace o případných předchozích reklamacích zboží anebo služeb, a to za účelem vydání potvrzení
o uplatnění reklamace, posouzení a vyřízení reklamace (plnění zákonné povinnosti), vypořádání
reklamace s dodavatelem zboží (v tomto případě se jedná o oprávněný zájem naší společnosti) a
konečně za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů (např. za účelem prokázání
dodržení zákonem předepsaného procesu vyřizování reklamace anebo určení, obhajoby anebo
vymáhání právních nároků před soudem). Pro tento účel uchováváme Vaše osobní údaje v našem
informačním systému po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby poskytované na zboží/službu.  
 2.1.3. navazování, udržování a prohlubování obchodních vztahů
Za účelem navazování, udržování a prohlubování obchodních vztahů a kontaktů s našimi obchodními
partnery a potenciálními obchodními partnery, tedy například za účelem zasílání přání, pozdravů,
obchodních, ale i jiných neobchodních nabídek, můžeme zpracovat identifikační údaje a kontaktní
údaje statutárních zástupců, oprávněných či kontaktních osob obchodních partnerů a
potencionálních obchodních partnerů. Tyto údaje zpracováváme na základě našich oprávněných
zájmů, případně z důvodů jednání o možném uzavření smlouvy o obchodní spolupráci. Pokud se
rozhodnete neposkytnout nám svoje údaje k tomuto účelu, nebude to mít pro Vás žádné negativní
následky. Pro tento účel uchováváme Vaše osobní údaje v našem informačním systému po dobu 1
roku.  
B. zpracování se souhlasem
Správce Vás požádá o souhlas v případě neexistence smluvního vztahu, nebo jiného důvodu
vyhovujícího požadavkům GDPR.  
 
Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a tento souhlas lze kdykoliv
odvolat.  
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů lze odvolat písemným oznámením zaslaným elektronickou
poštou na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo v poštovním styku na adresu Správce: J.F.C. CZ a.s., Hlinská 579,
České Budějovice, 370 01.
 
Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho
odvoláním.  
C. doba, po kterou budou osobní údaje u Správce uloženy
Vaše osobní údaje jsou uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu k zajištění vzájemných práv a
povinností,  tj.  minimálně  po  dobu  trvání  smlouvy,  a  dále  pak  po  dobu,  po  kterou  je  Správce
povinen/oprávněn  ty  které  údaje  uchovávat  podle  nařízení  a  dalších  obecně  závazných  právních
předpisů.  Údaje, které Správce zpracovává s Vaším souhlasem, jsou uchovávány po dobu, po kterou
je souhlas platně udělen.  
3.  Příjemci osobních údajů
Vaše osobní údaje Správce předává pouze v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu
těmto kategoriím příjemců:  
•  smluvním partnerům, kteří jsou potřební pro provoz Správce a zajištění a realizaci smluvního
vztahu s Vámi např. dodavatelům informačních technologií (správa hostingu a servisu námi
používaných softwarových aplikací), poskytovatelům kurýrních nebo poštovních služeb,
smluvní přepravci,  
•  se podílejí na vyřizování a vypořádání uplatněných reklamací anebo spolupracují při řešení
objednaných servisních zakázek (výrobci anebo dodavatelé zboží, smluvní servisy), •  nám poskytují právní služby (advokáti, exekutoři), nebo nám poskytují služby finančního a
ekonomického poradenství anebo auditu,
•  certifikační autoritě, která ověřuje a kontroluje kvalitu řízení
•  třetím osobám v případech, kdy Správci poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy,
nebo pokud je to nutné pro ochranu jeho oprávněných zájmů (např. soudům, Policii ČR atp.).
4.  Zdroje, ze kterých informace pocházejí
Vaše  osobní  údaje  zpracovávané  Správcem  pro  účely  popsané  v této  informaci  pocházejí
z následujících zdrojů:
•  údaje byly Vámi poskytnuty v souvislosti s uzavřením smlouvy nebo v průběhu spolupráce;
•  údaje byly získány z veřejných zdrojů, seznamů a veřejných evidencí jako jsou např. obchodní
rejstřík,  živnostenský  rejstřík,  insolvenční  rejstřík, katastr  nemovitostí  anebo  internetového
prohlížeče,  který  používáte  při využívání  naších elektronických služeb (např.  data  o  Vašem
chování na našich webových stránkách získaná pomocí souborů cookies anebo protokolových
souborů, například IP adresa, URL adresa, ze které jste na náš web přišel/přišla, anebo délka
prohlížení jednotlivých stránek webu).
 
5.  Vaše práva (práva Subjektu údajů) při zpracování osobních údajů:
Právo na přístup – Na základě Vaší žádosti Vás budeme informovat o tom, zda naše společnost
zpracovává Vaše osobní údaje, či nikoliv. Pokud je zpracováváme, máte právo na předložení kopie
zpracovávaných osobních údajů, případně zajištění jiného přístupu k nim. Rovněž máte právo na
poskytnutí informací o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme, pro jaké účely, o příjemcích, kterým je
poskytujeme, době jejich uchovávání, o zdrojích, ze kterých tyto údaje pocházejí.  
 
Právo na opravu – Máte právo nás požádat o opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají.
 
Právo na výmaz – Máte právo nás požádat, abychom  bez zbytečného odkladu vymazali osobní
údaje, které se Vás týkají, pokud je dán některý z těchto důvodů:
-  osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak
zpracovány;
-  odvoláte svůj souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány, a neexistuje
žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
-  vznesete  námitku  proti  tomu  být  předmětem  rozhodování  založeného  na
automatizovaném  zpracování  osobních  údajů  a  neexistují  žádné  převažující
oprávněné  důvody  pro  jejich  takovéto  zpracování  nebo  vznese  námitky  proti
zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
-  osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
-  osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu
Unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje;
-  osobní  údaje  byly  shromážděny  v  souvislosti  s  nabídkou  služeb  informační
společnosti.
 Právo  na  omezení  zpracování  –  Máte  právo  nás  požádat,  abychom  omezili  zpracování  Vašich
osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
-  popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, Správce mohl
přesnost osobních údajů ověřit;
-  zpracování osobních údajů je protiprávní, ale Vy odmítnete výmaz těchto údajů a
žádáte místo toho o omezení jejich použití;
-  Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy údaje požadujete
pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
-  vznesl/a jste proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 odst. 1  GDPR námitku,
dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými
důvody Vašimi.
 
Právo na přenositelnost údajů – Máte v případech stanovených GPDR právo získat osobní údaje,
které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a  máte
právo tyto  předat jinému správci  s tím,  že  tímto  právem  nesmí  být  nepříznivě  dotčena  práva a
svobody jiných osob/Správce.
 
Právo na odvolání souhlasu – Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu máte
právo  souhlas  se  zpracováním  osobních  údajů  pro  účel,  pro  který  byl  souhlas  udělen,  kdykoliv
odvolat.
 
Právo vznést námitku – V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našich
oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku, aby naše společnost dále tyto osobní údaje k
danému účelu nezpracovávala, protože Vaše zájmy, práva a svobody (zejména právo na soukromí) v
dané situaci převažují nad oprávněným zájmem naší společnosti na dalším zpracovávání osobních
údajů.
 
Právo  podat  stížnost  –  Pokud  byste  se  domníval/a,  že  při  zpracovávání  Vašich  osobních  údajů
porušujeme platné právní předpisy, máte právo požádat nás o vysvětlení a odstranění závadného
stavu, anebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
(www.uoou.cz).
 
6.  Společná a závěrečná ustanovení  
Obchodní  společnost  J.F.C.CZ  a.s.  nezpracovává,  neshromažďuje  a  nepoužívá  informace  osob,
které jsou mladší 15 let.  
Tyto informace jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.  
 
 
                   
                  J.F.C. CZ a.s.